Evaporative Cooling

ระบบลมเย็น ( Evaporative Cooling )

         เป็นระบบปรับอากาศที่มีการใช้น้ำเป็นตัวประกอบในการลดอุณหภูมิ โดยการนำอากาศภายนอกเข้ามาผ่านแผงความชื้น ( Cooling Pad ) ที่มีน้ำเป็นตัวสร้างความชื้น เมื่อมีอากาศที่มีความเร็วระดับหนึ่งผ่านแผงความชื้น นั้นทำให้อากาศคายความร้อนแฝงเกิดเป็นความเย็น อุณหภูมิมีการลดลงระดับหนึ่ง ก่อนที่จะส่งเข้าไปภายในห้องหรือจุดที่เราต้องการ

         ถ้าเป็นอาคารปิด ต้องทำการเปิดช่องลมทางเข้าและทางออก เพื่อให้มีการสะสมความชื้นภายในอาคารลดลง

         อุณหภูมิจะมีการเปลี่ยนไปตามอากาศโดยรอบ ( Ambience ) คือ ถ้าอากาศภายนอกนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น อุณหภูมิภายในห้องหรือจุดที่เราต้องต้องการจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปด้วย

         แผงความชื้น ( Cooling  Pad ) สามารถลดอุณหภูมิลงได้ 5-7 องศาเซลเซียส ( ทำการวัดที่ตัว Cooling Pad ) ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความชื้นของอากาศ ถ้าอากาศมีความชื้นน้อย Evaporative ก็จะมีประสิทธิภาพสูง