dot
สิ่งแวดล้อม อากาศ
dot
bulletระบบระบายอากาศ
bulletภายในห้องเป็นบวก
bulletภายในห้องเป็นลบ
bulletภายในห้องสะอาด
bulletEvaporative Cooling
bulletระบบกรองฝุ่นละเอียด
bulletระบบท่อลมระบายอากาศ
bulletพัดลมทรงกระบอก (Axial Fan)
bulletระบบบำบัดกลิ่นควัน
bulletงานสร้างพัดลม
bulletการออกแบบและคำนวณ
bulletผลงานปัจจุบัน
bulletระบายห้องครัวอาหาร


Evaporative Cooling article

 

ระบบลมเย็น (Evaporative Cooling)

 

       เป็นระบบปรับอากาศ ใช้น้ำเป็นตัวประกอบในการลดอุณหภูมิ โดยการนำอากาศภายนอก เข้ามาผ่านแผงความชื้น(cooling pad) ที่มีน้ำเป็นตัวสร้างความชื้น เมื่อมีอากาศที่มีความเร็วระดับหนึ่ง ผ่านแผงความชื้น ทำให้อากาศคายความร้อนแฝงเกิดเป็นความเย็น อุณหภูมิจะลดลงระดับหนึ่ง ก่อนที่จะส่งเข้าไปภายในห้อง หรือจุดที่เราต้องการ 

             ถ้าเป็นอาคารปิด จะต้องเปิดช่องลม ทางเข้าและทางออก เพื่อระบายความชื้นออก มิฉนั้นจะมีการสะสมความชื้นภายในอาคาร

           อุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงไปตาม Ambience คือถ้าอากาศภายนอกเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิภายในก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย

             Cooling pad สามารถลดอุณหภูมิลงได้ 5-7 องศาเซลเซียส (วัดที่ตัว Cooling pad)  ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความชื้นของอากาศ ถ้าอากาศมีความชื้นน้อย Evaporative ก็จะมีประสิทธิภาพสูง
Environment

Negative Room article
Positive Room article
Clean Room article
ระบบระบายอากาศ(Ventilation) article
การระบายความร้อนในห้องเครื่อง article
Air Supply article